בס"ד
רשימת הכרכים שהופיעו בסדרת התלמוד
מהדורת שוטנשטיין
פרידמן ספרי קודש טלפון להזמנות 02-5004581
מסכת מס' שם המסכת כרך מהדורה רגילה מהדורה מוקטנת
א ברכות א ü ü
ב ברכות ב ü חסר
ג שבת א ü לא נדפס
ד שבת ב ü לא נדפס
ה שבת ג חסר לא נדפס
ו שבת ד ü לא נדפס
ז עירובין א ü לא נדפס
ח עירובין ב ü לא נדפס
ט פסחים א ü לא נדפס
י פסחים ב ü לא נדפס
יא פסחים ג חסר לא נדפס
יב שקלים * ü ü
יג יומא א ü ü
יד יומא ב ü ü
טו סוכה א ü חסר
טז סוכה ב ü ü
יז ביצה * ü ü
יח ראש השנה * ü חסר
יט תענית * ü חסר
כ מגילה * ü ü
כא מועד קטן * ü ü
כב חגיגה * ü חסר
כג יבמות א ü ü
כד יבמות ב ü ü
כה יבמות ג ü ü
כו כתובות א ü חסר
כז כתובות ב ü ü
כח כתובות ג ü ü
כט נדרים א ü חסר
ל נדרים ב ü ü
לא נזיר א ü ü
לב נזיר ב ü ü
לג1 סוטה א ü ü
לג2 סוטה ב ü ü
לד גיטין א ü ü
לה גיטין ב ü ü
לו קידושין א ü ü
לז קידושין ב ü ü
לח בבא קמא א ü חסר
לט בבא קמא ב ü ü
מ בבא קמא ג חסר חסר
מא בבא מציעא א ü ü
מב בבא מציעא ב ü לא נדפס
מג בבא מציעא ג ü לא נדפס
מד בבא בתרא א לא נדפס לא נדפס
מה בבא בתרא ב לא נדפס לא נדפס
מו בבא בתרא ג לא נדפס לא נדפס
מז סנהדרין א ü לא נדפס
מח סנהדרין ב לא נדפס לא נדפס
מט סנהדרין ג ü לא נדפס
נ מכות * ü ü
נא שבועות * ü לא נדפס
נב עבודה זרה א לא נדפס לא נדפס
נג עבודה זרה ב לא נדפס לא נדפס
נד הוריות - עדיות * ü לא נדפס
נה זבחים א ü לא נדפס
נו זבחים ב ü לא נדפס
נז זבחים ג לא נדפס לא נדפס
נח מנחות א לא נדפס לא נדפס
נט מנחות ב לא נדפס לא נדפס
ס מנחות ג לא נדפס לא נדפס
סא חולין א חסר לא נדפס
סב חולין ב חסר לא נדפס
סג חולין ג ü לא נדפס
סד חולין ד ü לא נדפס
סה בכורות א לא נדפס לא נדפס
סו בכורות ב לא נדפס לא נדפס
סז ערכין * ü לא נדפס
סח תמורה * לא נדפס לא נדפס
סט כריתות * לא נדפס לא נדפס
ע מעילה/קינין/תמיד * לא נדפס לא נדפס
עא נדה א ü לא נדפס
עב נדה ב לא נדפס לא נדפס
      נכון ליום כו שבט ס"ט 22/02/2009
סה"כ קיימים בפועל   52 25
סה"כ חסרים כרגע   5 9
סה"כ לא נדפסו   16 39