ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח

שירי עגבים המוזכרים בראשונים נתפסים בציבור כשירי אהבה, והאמת היא שאין דבר זה מוסכם בפוסקים עיין לדוגמא ברש"י (יחזקאל לג פס' לא-לב) שפירש את המילה "עגבים"  - "שחוק כמו עוגב" ועוגב הוא כלי שיר (רש"י תהלים ק"נ פסוק ד'),  והאבן עזרא (בראשית פרק ד פסוק כא) כתב שהוא חכמה גדולה, וההעמק דבר (בראשית שם) כתב שתפקיד העוגב הפוך מהכינור כי כנור יותר מסוגל למנוחה ושינה. ועוגב להיפך ע"ש, ותרגום עוגב אבובא  והרדק שם פי' דהוא לשון לעג (ליצנות), שירי חשק ושחוק (והחמדת ימים חנוכה בשם הר"יף) כתב שזה נאמר על השירים של אהבת אדם לחברו, ולשבח היפה ליופיו. והם הנקראים שירי עגבים, וכן כתוב בתשובת רב האי גאון  שזמר שאמר מר עוקבא בגמ' שאסור הם דברים נגינות של אהבת אדם לחבירו ולשבח אדם יפה ביופיו ולקלס גיבור בגבורתו וכיוצא בזאת כגון של ישמעאלים הללו שנקראין אשעאר אלגזל (פי' שירי צחות) ולא צריך לומר שבכלי שיר זה דבר שאסור אלא אפילו בפה בלבד גם כן אסור.

 

     

רמבם פירוש המשניות - מסכת אבות פרק א' משנה יז רמבם פירוש המשניות - מסכת אבות פרק א' משנה יז

ראשונים, שירה בשפה זרה, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
אגודה גיטין ז אגודה גיטין ז ר' אלכסנדרי הכהן

ראשונים, שירה בפה, רגיל בשירה, שירה לחתן
פרטים נוספים 0
תלמוד ירושלמי סוטה ספ''ט תלמוד ירושלמי סוטה ספ"ט

ראשונים, שירה בפה, שירי עגבים/מליצה, עונש השר
פרטים נוספים 0
ארבעה טורים -אורח חיים תקס ארבעה טורים -אורח חיים תקס בעל הטורים

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, רגיל בשירה, שפה זרה, שירי עגבים, שירי מליצה
פרטים נוספים 0
אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו

ראשונים, שירת פסוקים, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
קיצור פסקי הרא''ש סנהדרין פרק יא אות ג קיצור פסקי הרא''ש סנהדרין פרק יא אות ג

ראשונים, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
דעת רבותינו תשל''ט  תשמ''ו דעת רבותינו תשל"ט תשמ"ו

פסק הלכה בעניין הזמרים
פרטים נוספים 0
מאמר חמץ לרשב''ץ מאמר חמץ לרשב"ץ

ראשונים, שירת פסוקים מהתנ''ך
פרטים נוספים 0
מסכת כלה פרק א הלכה ד מסכת כלה פרק א הלכה ד

ראשונים, שירת פסוקים, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
מסכת כלה רבתי פרק א מסכת כלה רבתי פרק א לבע"ס המנהיג

ראשונים, שירת פסוקים, עונש המשורר, שירה שלא בכובד ראש
פרטים נוספים 0
ילקוט שמעוני משלי רמז תתקנג ילקוט שמעוני משלי רמז תתקנג

ראשונים, שירת פסוקים, עונש השר, שירה שלא בכובד ראש
פרטים נוספים 0
ספר הבתים על הרמב''ם ספר הבתים על הרמב"ם ר' דוד ב"ר שמואל כוכבי

ראשונים, שירה בכלי, שירה בפה
פרטים נוספים 0
יד רמה סנהדרין קא יד רמה סנהדרין קא אבולעפיא מאיר ב"ר טודרוס הלוי

ראשונים, שירה בפה, שירת פסוקים, שירה שלא בכובד ראש
פרטים נוספים 0
ארחות חיים הלכות תשעה באב ארחות חיים הלכות תשעה באב - אהרן הכהן מלוניל

ראשונים, שירה בפה, שירה בפה לחתן, שירה בכלי, שמיעת שירים, עונש השומע, שירי צחות, שירה במעורב
פרטים נוספים 0
-אוצר הגאונים על מסכת גיטין -אוצר הגאונים על מסכת גיטין

שירה בפה, בכלי, בשפה זרה, שירי צחות, עגבים, במעורב, שירה וכלי זמר בבית חתן, דין ועונש המשורר
פרטים נוספים 0
ספר חסידים סימן תתריד ספר חסידים סימן תתריד

ראשונים, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
ספר האגור הלכות תענית סימן תתסד ספר האגור הלכות תענית סימן תתסד - יעקב ברוך בן יהודה לאנדא

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, רגיל בשירה
פרטים נוספים 0
שלטי הגיבורים שלטי הגיבורים ברכות פרק ה

ראשונים, שירה בפה שירי מליצה כלי שיר, לא בכובד ראש
פרטים נוספים 0
חידושי הרא''ה -ריש פ''ה דברכות חידושי הרא"ה -ריש פ"ה דברכות ר' אהרן ב"ר יוסף הלוי

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, עונש המשורר, שירה במעורב, שירי מליצה, שירה לחתן, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
תלמוד בבלי סנהדרין דף קא עמוד א תלמוד בבלי סנהדרין דף קא עמוד א

ראשונים, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
תיקוני זוהר תיקוני זוהר תקונא סט דף קיט עמוד א

ראשונים, כלי שיר, עונש המזמר
פרטים נוספים 0

  דף ראשון   דף קודם
1 2
   

בעניין הזמרים
-שיטות הראשונים בנוגע לזמר בזמן הזה
תשובות בעניין הזמרים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית