ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
תשובות רב האיי גאון לקירואן - גנזי קדם חלק ה סימן י

וששאלת הא דתנן משבטלה סנהדרין בטל שיר מבית המשתאות ודאמר רב, אודנא דשמעא זמרא תיעקר. האי זמרא בכלי או אפילו שלא בכלי? ואי בכלי הוא, כולהו מיני כלים דזמארא או מקצתיהון? ואי מקצתיהון כגון מאי? כי תלמידים בזמן הזה מתירין במקצת מיני זמר! ומאן דשארי האידנא בהלין מילי וכל שכן עם גוים מאי דינא אית עליה?
חס ושלום שמותר בזמן הזה כלום ממיני זמר כל עיקר. לא ארבעה האמורין במקרא ולא חוץ מינהון. ובלא כלי זמר נמי מנעינן מיניה. מיהו הא דתנן בטל שיר, על מיני זמר הוא. ובלא כלים מצד אחר אימנע דאמרינן התם (גיטין ז.) שלחו ליה למר עוקבא זמארא מנלן דאסיר? סרטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל וגו' ונשלח להו מהכא בשיר לא ישתו יין. אי מההיא הוה אמינא הני מילי זמארא דמאנא אבל זמארא דפומה שרי קמ"ל. ואף על גב דבפומא קא מקלין ביה רבים דהא רב חיסדא זלזיל ביה.
ושאמרתם מאן דשארי האידנא בהני מיני זמר וכל שכן עם גוים מאי דינה עליה? בר דינא ומשמתינן ליה אלא אם כן קאיי קמי מלכותא ומגין בעד ישראל ומהימן בנפשיה דלא מיפריץ וידיע מיניה דבההוא עידנא מסיק אדעתיה חרבן בית המקדש ומייתי עציבותא לליביה וכו' והאיי דשמע, משום יקרא דמלכותא למעבד חסדים בישראל כו' ודוקא דמיהימן בנפשיה ורודף אחרי חסד כנחמיה בן חכליה דהוה למשקי מלכא ואי אפשר דלא זמרו קמיה וכי האי נמי אי בדח וחדי, אתו לידי פריצותא ומחזירין אותו ולא שרו ליה למיעבד הכין.

 

 

 

 


קבצים טכניים:
 P325799.pdf

שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית