ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
רבי  עובדיה הדאיה בשו''ת ישכיל עבדי ח''ז רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז
פרטים נוספים 0
רבי משה פיינשטיין - אגרות משה רבי משה פיינשטיין - אגרות משה

רוב רבותינו וגם מאלו שסומכין עיקרי ההוראה עליהם מתירים והם הרמ"א שם ובסימן ש"ג בד"מ והמג"א והפמ"ג, וכן משמע גם מהגר"א שסובר כן שלא אסרו בזה משום מראית העין.
פרטים נוספים 0
הגאון רבי דוד יהודה ליב בן אהרן לייפניק זילברשטיין זצ''ל - שבילי דוד הגאון רבי דוד יהודה ליב בן אהרן לייפניק זילברשטיין זצ"ל - שבילי דוד

בגמרא מוכח שמותר פאה נכרית אמנם פאות הגורמות לפריצות אסורות ולא מהני בזה מנהג
פרטים נוספים 0
הגאון הגדול הרב יוסף קאפח זצ''ל: הגאון הגדול הרב יוסף קאפח זצ"ל:

פאה נכרית קדושה ומקודשת והלואי וכל בנות ישראל ינהגו בה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק אבולעפיא זצ''ל בעל פני יצחק. הגאון ר' יצחק אבולעפיא זצ"ל בעל פני יצחק.

מנהג נשי דידן לחבוש פאה הוא קדמון מזה שנים רבות יותר מארבעים שנה והיו כמה רבנים מארי דאתרין ז"ל והיו רואים שכן נהגו, ולא מיחו בידן כלל, וליכא למימר שגם המה בחכמתם טעו וכסבורין היו דהוא מותר גמור ולזה שתקו ולא מיחו דחלילה לן לתלות בוקי סריקי בהו שטעו בדין חס ושלום וא"כ לא הוי מנהג בטעות כלל
פרטים נוספים 0
.הגאון ר' שלמה קלוגר זצ''ל בעל שו''ת שנות חיים וקנאת ספרים .הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל בעל שו"ת שנות חיים וקנאת ספרים

בזמן שרובן הנשים כשרות ולא הוי דרכן לילך בגלוי שיער שלהם, ◄מותר בפאה נכרית, שלא יבואו לידי הרהור, דמידע ידעו דאין השיערות שלהם
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק יט - ז'תכה

לבישת פאה נכרית דוקא, ולא להסתפק בכובע ומטפחת
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר''א) זצ''ל בעל שנות אליהו. הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר"א) זצ"ל בעל שנות אליהו.

הביא מקור לדברי הרמ"א, מחוטי שיער (ולא מפאה נכרית) וכדברי המג"א
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הרב אליישיב

יש פאה שהיא כשרה ויש שהיא לא כשרה
פרטים נוספים 0
תשובת הבאר שבע בדין פאה נכרית בתוספת הערות וביאורים תשובת הבאר שבע בדין פאה נכרית בתוספת הערות וביאורים מלוקט ע"י הרב אליעזר פולק

הכולל כל התשובה במלואה, והערות האחרונים מצוינים בגוף התשובה על גוף דברי הב"ש כל תשובה על מקומה.
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב בן הגאון רבי דוד פארדו הגאון רבי יעקב בן הגאון רבי דוד פארדו מח"ס אפי זוטרי

בפאה נכרית להראות כאילו הן שערותיהן ממש, ואחד בתולות ואחד נשואות עושות כן
פרטים נוספים 0
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א, מגדולי דורנו, בספרו ''שונה הלכות'' הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מגדולי דורנו, בספרו "שונה הלכות"

ובמקומות שנהגו לילך יש לסמוך על המקילין
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ''ל בספרו מחניך קדוש הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל בספרו מחניך קדוש

מותר רק במקום שנהגו ודוקא בניכר שהיא פאה
פרטים נוספים 0
רבי אברהם ישעיה קרליץ - החזון איש רבי אברהם ישעיה קרליץ - החזון איש

לפעמים יש בזה גם יתרון על מטפחת, שמכסה יותר טוב את כל השיער
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף תאומים - פרי מגדים הגאון רבי יוסף תאומים - פרי מגדים

ומכל מקום במדינות שיוצאין בפאה נכריות מגולה, יש להם לסמוך על השו"ע..
פרטים נוספים 0
אליבא דהלכתא גליון נה עמוד פ עם הערות אליבא דהלכתא גליון נה עמוד פ עם הערות

הכותב אחד מבני החבורה - גבעת שאול
פרטים נוספים 0
אליבא דהלכתא גליון נה עמוד ס אליבא דהלכתא גליון נה עמוד ס

הרב שאול אסולין (נתוספו הערות מעורך האתר)
פרטים נוספים 0
הגאון רבי מנחם מנדל אויערבאך זצ''ל, בספרו ''עטרת זקנים'' הגאון רבי מנחם מנדל אויערבאך זצ"ל, בספרו "עטרת זקנים"

פסק כרמ"א וכתב שהלבוש חולק עליו ומתיר רק פאה שנעשתה משערות חברתה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי אברהם אבלי בעל המגן אברהם הגאון רבי אברהם אבלי בעל המגן אברהם

פסק כש"ג וכרמ"א, וגם הוא הביא פסק כהשלטי גיבורים, וכתב שדברי הבאר שבע הם דברים דחויים ולא ראה צורך לבאר טעמו:
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יהושע וולק כ''ץ זצ''ל בספרו בית ישראל - פרישה הגאון רבי יהושע וולק כ"ץ זצ"ל בספרו בית ישראל - פרישה

וביאר מדוע בפאה נכרית מותר לצאת לרה"ר בשבת ובחוטי צמר אסור:
פרטים נוספים 0
הגאון רבי משה אסרליש (הרמ''א) זצ''ל הגאון רבי משה אסרליש (הרמ"א) זצ"ל

פסק להלכה כשלטי הגיבורים שמותר לאשה נשואה ללכת בפאה נכרית מגולה
פרטים נוספים 0
הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך - השלטי גיבורים הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך - השלטי גיבורים

התיר לבישת פאה נכרית לנשים נשואות
פרטים נוספים 0
הרב יעקב ישראל קנייבסקי - (הסטייפלר) זצ''ל הרב יעקב ישראל קנייבסקי - (הסטייפלר) זצ"ל

התיר לבישת פאה אמנם אסר בפאה שאינה ניכרת
פרטים נוספים 0
הגאון המקובל רבי אליהו גוטמאכר  בעל אדרת אליהו הגאון המקובל רבי אליהו גוטמאכר בעל אדרת אליהו

ציין לדעת השלטי גיבורים לעניין מנהג הנשים לחבוש פאה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יעקב משולם אורנשטיין זצ''ל בעל ישועות יעקב. הגאון ר' יעקב משולם אורנשטיין זצ"ל בעל ישועות יעקב.

התיר פאה נכרית אא"כ אינה ניכרת (גם בתנאי שאינה משיער המת)
פרטים נוספים 0
הגאון הספרדי רבי שלום משאש בספריו שמש ומגן ותבואות שמש הגאון הספרדי רבי שלום משאש בספריו שמש ומגן ותבואות שמש

לענ"ד אדרבה ראוי להקל בזה לנשים צדקניות לעשות פאה נכרית
פרטים נוספים 0
הגאון רבי  יוסף שמואליאן שליט''א, מח''ס גבעות עולם הגאון רבי יוסף שמואליאן שליט"א, מח"ס גבעות עולם
פרטים נוספים 0
הגאון רבי  ישעיהו פנחס רוטנברג שליט''א, מח''ס מנחת פרי הגאון רבי ישעיהו פנחס רוטנברג שליט"א, מח"ס מנחת פרי

דחה את דברי דודו ר' אברהם ליפשיץ - בריזל והתיר חבישת פאה ברה"ר
פרטים נוספים 0
הגאון רבי אפרים גרינבלט שליט''א,  בשו''ת ''רבבות אפרים'' הגאון רבי אפרים גרינבלט שליט"א, בשו"ת "רבבות אפרים"

למעשה אנו בני אשכנז מתירים ללכת בפאה נכרית וסמכינן אפוסקים שמתירים
פרטים נוספים 0
הגאון רבי חיים ישעיה קעניג שליט''א, מח''ס שו''ת חקי חיים הגאון רבי חיים ישעיה קעניג שליט"א, מח"ס שו"ת חקי חיים

ומותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה, לא שנא אם היא עשויה משערותיה או משיער חברתה
פרטים נוספים 0

   
1 2
  דף הבא   דף אחרון

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית