ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
משפטי עזיאל משפטי עזיאל

פוק חזי מאי עמא דבר, ואין למחות בידם, דכיון דפלטנו מאיסור תורה, וכיון שכסוי הראש זה נעשה מנהג הכל, שוב אין בו משום עובר על דת יהודית.
פרטים נוספים 0
הגאון הספרדי המקובל רבי אליעזר חזן זצ''ל מאיזמיר, בספרו ''עמודי ארזים'' הגאון הספרדי המקובל רבי אליעזר חזן זצ"ל מאיזמיר, בספרו "עמודי ארזים"
פרטים נוספים 0
הגאון הספרדי רבי יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא זצ''ל, בספרו ''שבת של מי'' הגאון הספרדי רבי יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא זצ"ל, בספרו "שבת של מי"

הביא ראיה לש"ג מהמשנה ד"חוטי שיער" ומרש"י שם, והוכיח משם שיכולה אשה לצאת לרה"ר בשערות תלושות:
פרטים נוספים 0
הגאון רבי פנחס אויערבאך בספרו הלכה ברורה הגאון רבי פנחס אויערבאך בספרו הלכה ברורה

הביא את המג"א ומשמע שפסק כמותו (ובפרט שראה להדגיש שיש ראיה מהגמ' להתיר פאה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יהודה ליב פוחוביצר  בספרו ''דברי חכמים'', הגאון רבי יהודה ליב פוחוביצר בספרו "דברי חכמים",

וכל שכן שערות שאינם שלה, אפילו דרכה לכסותו מותר
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שמואל ב''ר יוסף זצ''ל דיין בעיר קראקא הגאון רבי שמואל ב"ר יוסף זצ"ל דיין בעיר קראקא מחב"ס עולת תמיד

וכל שכן פאה נכרית שאינה שלה, אפי' דרכה לכסותה מותר
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים יוסף דוד אזולאי (החיד''א) זצ''ל בעל ברכי יוסף. הגאון ר' חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) זצ"ל בעל ברכי יוסף.

נראה מסגנון דבריו שס"ל שפאה מותרת
פרטים נוספים 0
הרב יוסף חיים בעל הספר בן איש חי הרב יוסף חיים בעל הספר בן איש חי

וילבשו פאה נכרית שהיא קלועה ועומדת מבעוד יום
פרטים נוספים 0
הגאון רבי ברוך פרענקל תאומים מלייפניק זצ''ל, הגאון רבי ברוך פרענקל תאומים מלייפניק זצ"ל,

ס"ל דאף הלבוש, התיר לקרות כנגד פאה נכרית גם משערות תלושות של האשה עצמה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ''ל בעל כנסת הגדולה. הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ"ל בעל כנסת הגדולה.

הביא דברי המתירים והאוסרים וקצת נראה דעתו להקל
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יום טוב ליפמן העליר, בעל תוספות יום טוב הגאון רבי יום טוב ליפמן העליר, בעל תוספות יום טוב

פסק כדעת שלטי הגיבורים ששיער תלוש אינו ערוה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבוש הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבוש

כתב וכל שכן פאה נכרית שאינה שלה, אפילו דרכה לכסותו מותר...
פרטים נוספים 0
הגאון רבי מנחם מנדל מליובאוויטש - הצמח צדק הגאון רבי מנחם מנדל מליובאוויטש - הצמח צדק

דחה לדברי העצי ארזים גבי פאה שאמר דבפנויה מיירי, וכתב שהמ"א הסכים עם השלטי גיבורים
פרטים נוספים 0
 

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית