ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
אדמו"ר מסקולען שליט"א

בעזהשי"ת אדון כל קול חוצב להבות אש מאת כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א במעלת השירה הטהורה ולבער נגד השירה הפסולה מתוך דברות קודש שנאמרו בסעודה שלישית פרשת פרה כי תשא תשס"ט

רצוני לדבר על ענין שהוא הוראת שעה, לעורר על ענין כאוב מאד. השיר והשבח להשי"ת שאחינו בני ישראל עושים נישואין לצאצאיהם, והשי"ת יעזור שיתרבה השמחות בישראל, ובודאי רוצים שהשמחה תהיה עם יסוד, יסוד הגון ויסוד טוב, שתהיה לשמחה קיום ע"י שתהיה בקדושה. רוצים להמשיך השראת השכינה שיהיה איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם, שתהיה שמחה אשר יהיה להשי"ת נחת רוח ממנה. אמנם בעוה"ר מכניסים לתוך השמחה ניגונים כאלה שאין להם ריח של קדושה, ואין בהם מאומה, לא ריח של תורה ולא ריח של קדושה. יכולים לפעול הרבה עם נגינה. יכולים להתקרב להשי"ת, לבטל דינים, אבל צריך לדעת מה שרים ולמי שרים. והנה במקום שיקחו ניגונים של יראת שמים שנתחברו ע"י יראי ה', לוקחים ניגונים שאינם ממקור הגון, אלא ממקור טומאה בעוה"ר. לוקחים דיבורים קדושים מפסוקים וממאמרי חז"ל, ועושים מהם ליצנות, ועוד מכנים להם שהמה "ניגונים חסידיים"! זהו ליצנות רח"ל, ומכשול גדול רח"ל, ואין זה טובה להחתן והכלה. והלא רוצים בנישואין שתשרה שם קדושה, ומכניסים שם טומאה רח"ל. אאמו"ר זי"ע היה פעם בחתונה והתחילו לשיר ניגון כזה, ותיכף אמר שאין לו ריח טוב, ויש לו ריח של....אאמו"ר זי"ע היה נוהג להתחיל שולחנו בליל שב"ק עם הניגון של "שירו לו זמרו לו", ודייק שאין אומרים שירו וזמרו לו, אלא שירו לו שמרו לו, לפי שכשמזמרים אין זה סתם לשיר ולזמר, רק צריך לדעת לפני מי משוררים ולפני מי מזמרים. לכן מדגישים שירו "לו" זמרו "לו". וכי המזמרים והמנגנים והמרקדים הללו מכוונים את ה"שירו לו"? לא מיניה ולא מקצתיה! זה ממש צחוק! עם הניגונים הללו שבאים ממקור לא טוב, ממשיכים הטומאה רח"ל. כשהשי"ת עוזר ועושים נישואין, צריכים לשיר חסידישע ניגונים. יש ניגונים חסידיים נפלאים ממקור טוב, ממקור טהור. והרי ההורים רוצים לראות נחת, ובאים הבחורים ומשתטים. זה בא ממינות!!! ולכן זה מושך! שאני מינות דמשכי!!! ועוד נותנים לזה שם "חסידיש". צריכים לדקדק שלא לקחת ניגונים מכל הבא ליד. יש די והותר טעיפס (קלטות ודיסקים) חסידיים. אם לוקחים טעיפס מכל הבא ליד, זה מכניס מחשבות לא טובות, ומטמטם את הלב. נגינה היא דבר גדול, כמו שרואים אצל הלויים בבית המקדש. עם נגינה יכולים להתרומם. צריכים לשיר באימה וביראה. עם ניגונים הללו אי אפשר להתרומם, אלא ח"ו לירד לשאול תחתית. וכי בשירה אצל הים היו מרקדים כאלו? והלא זה מעשה לעג וקלס מדברים שבקדושה! יורדים ע"י זה ח"ו, וצריכים לבערו. הרי כל אחד רוצה לראות נחת, ובאים ומשרישים טומאה, וטומאה מושך... כשעושים נישואין, באות הנשמות הקדושות לשמחה, יש להם דרך קשה, צער הוא לנשמות לבוא לכאן. האויר של העולם הזה אינו טוב להם, אבל השי"ת שולח אותם להשתתף בשמחה של יוצאי חלציהם שלא זכו אליה בחיים חיותם. כשהנשמות שומעות ניגונים כאלו שאינם ממקור הקדושה אלא ממקור הטומאה, הם בורחות. ונמצא שבזה מגרשים את הנשמות, ועי"ז מגרשים את המזל ח"ו. והלא רוצים שתהיה לשמחה קיום ושיצא מזה דור של קדושה. כל אחד צריך לסייע לענין זה, וחברא חברא אית ליה, וחוב על כל אחד להודיע שאם רוצים לראות נחת מיוצאי חלציו, צריך לראות שהשמחה תהיה בשלמות. ליהודים היתה אורה ושמחה, אורה של תורה, לכן צריך שתהיה תורה'דיג, קדושה'דיג, שתהיה אורה ושמחה, דהיינו שמחה של אור ולא שמחה של חושך. כל אחד צריך לפעול שיקחו מנגנים חסידיים, לא אלו שקוראים לעצמם חסידיש, אלא באמת חסידיש, שמנגנים חסידישע ניגונים ממקור קדוש, עם יראת שמים. גם המזמר צריך להיות אברך ירא שמים שאינו מתעסק בהבלים הללו. כשעושים שמחה צריך לראות שלא יהיה בדרכי הגויים, ושלא יהיו ריקודים כמו אצל הגויים. הדבר מאד כואב. זהו נגע, נגע צרעת שנכנס למחנה ל"ע, וצריכים להפטר ממנה. צריכים לפעול בענין, וכל מי שיכול צריך לפעול שיתבטל, וכל מי שעושה נישואין ליוצאי חלציו, יקח רק מנגנים הגונים, וידרשו שאינם רוצים את הניגונים הללו. ואז יתבטל ממילא, כי כשזה קם זה נופל, וכשהקדושה תרים ראש, תיפול הקליפה.יעזור השי"ת, בזכות שבת קודש, פרשת פרה, נזכה שיהיה נשפע השפעות של רפואה, פרה אותיות רפ"ה, הגם ש"רפא" הוא באל"ף, אבל יש בתהלים רפ"ה בה"א (תהלים ס') רפה שבריה כי מטה. גם רומז לפרה ורבה, שיתרבו דורות ישרים בריאים ושלמים, עם בריות גופא ופרנסה בנחת, ושנזכה לטהרה, וטהר לבנו לעבדך באמת, וזרקתי עליכם מים טהורים, כדי לטהרנו מקליפותנו ומטומאותינו, ונזכה לגאולה שלימה וביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.[הדברים היו למראה עיני כ"ק אדמו"ר שליט"א והורה להדפיסם]

 

 

 

 הערות למוצר:
על המוזיקה החסידית ההרסנית

קבצים טכניים:
 T795129.jpg

שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית