ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ספר כפתור ופרח פרק ו [עניני החורבן]

עוד התם (גיטין שם), שלחו ליה למר עוקבא, זימרא מנא לן דאסור. ומסקנא זימרא דמנא וזימרא דפומא אסור. ופירש הרב אלפאסי ז"ל (ברכות פ"ה כא, ב) דפומא אסור, כגון נגינות של אהבת אדם לחבירו, אבל שירות תישבחות וזכרון שבחיו של הקב"ה אין אדם מישראל נמנע מזאת, ומנהג כל ישראל לאומרן בבית חתונה ובבית המשתאות בקול נגינות וקול שמחה, ולא ראינו מי שמיחה בזאת ע"כ. סוף מסכת סוטה (מח, א) אמר רב הונא זימרי דנגרי ודבקרי שרי דגרדאי אסור, כלומר שאלו לסייע בכובד מלאכתן ואלו לזמר בעלמא. ורבינו האיי ז"ל בתשובה פי' נגדי, מושכי פירות מנהגן דמשרו להון חד וענו בתריה, ובקרי, רועה בקר, וא"כ נגדי בדל"ת גרסינן שתרגום משכו (שמות יב, כא) נגידו. ורש"י ז"ל פירש מושכי ספינות בחבל. ורבינו האי ז"ל גריס גלדאי שהם הבורסים שהדשים בבורסקי יש להם זמר במה שאומרים הידד בשעה שדשין בגת. ואנא לא ידענא מאי טעמא שרי רב הונא האי, ואסר האי, אלא כך דומה שבדק את זה בימיו וראה בו דברי פריצות ובדק את זה ולא ראה בו דברי פריצות, וכל דבר שיש בו פריצות מוטב למנועי ממנו, כדאמר רב (סוטה שם) משרן גברי ועניין נשי פריצותא, משרין נשין ענו גברי כאש בנעורת, למאי נפקא מינה לבטולי הני מקמי הני. ומי שידו פשוטה לגזור וגזרתו מתקיימת עושה כזאת לפי צורך שעה דהא רב הונא אסר זימרא ורב חסדא בתריה זלזל ביה, ע"כ דברי הגאון ז"ל. אמר רבי יוחנן (שם) כל השותה יין בארבעה מיני זמר מביא חמש פורעניות בעולם שנאמר (ישעיה ה, יא) הוי משכימי בבקר, וכתיב (שם שם, יב) והיה כינור ונבל תוף וגו', וכתיב בתריה (שם שם, יג) לכן גלה עמי בבלי דעת וכו'.

 

 קבצים טכניים:
 T249795.pdf

שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
מה דינו של הדיסק
כתבי מחאה
פרסום הזמרים החוטאים
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
שירה שלא בשמחת מצוה
ערבי שירה וקונצרטים
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
תשובות מבוארות ע''י העורך
לחן ומקצבים או תנועות של גויים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית