ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
מודעה רבא לאורייתא

והנני מעתיק את אזהרתם עפ"י התוה"ק וחכז"ל אות באות אשר כבר נדפסה בשנת תרפ"ו, וז"ל המודעה

מאת רבותינו הגדולים הגאונים והצדיקים מארי דארעא דישראל ורבנן קשישאי ובתי דיינים של אשכנזים וספרדים פרושים וחסידים

מוסר המידות והצניעות היא יסוד מוסד בחיי העם הישראלי מדור דור, אשר בו היינו מתפארים ומתהללים נגד כל הגוים ואומות העולם, וכמה הזהירו חכמינו ז"ל על השמירה וההשגחה של תערובות אנשים ונשים בכל מקום שהוא, גם באסיפות של שמחה, וגם להיפוך ה' ישמרנו, תמיד תקנות גדולות תיקנו לבל יעבורו על גדרי הצניעות ולהשמר מכל דבר רע רחמנא ליצלן, אכן כאשר בעוונותינו הרבים שמענו וראינו כי החל הקהל להקל באיסור החמור הזה, וביותר בשמחה של מצוה להתאסף ולסעוד אנשים ונשים בבית אחד, ומהפכים את מצות שמחת חתן וכלה לעבירה של ההרהור עבירה שהוא קשה מעבירה רחמנא ליצלן, ועבירה גוררת עבירה ורעה רבה בהקבץ בחורים ובתולות בשחוק וכדומה ושם שמים וקדושת ישראל מתחללים רחמנא ליצלן, לזאת ראינו אשר לנו זאת לחובה להודיע בשער בת רבים דעת תורתינו הקדושה לאפרושי מאיסורא, כפי מה שכבר נתבאר החומר של האיסור הזה בדברי רבותינו בעלי השלחן ערוך ושאר פוסקים מובהקים שאסרו לומר בברכת המזון שהשמחה במעונו כשאנשים ונשים בחדר אחד, וכתבו הטעם מפני שאין שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא כשהיצר הרע שולט. בס"ח, מנהגים, ב"ח, וב"ש, יד אהרן, כנה"ג, באר היטב, קיצור ש"ע, ועזר מקודש מבעל דעת קדושים, פלא יועץ, אהבת חסד, ר' חיד"א על ספר חסידים, מחזה עינים ז', זכרונם לברכה הנה כל אלה הי"ג ספרים מגדולי ישראל הביאו לאסור דבר זה להיות אנשים ונשים בחדר אחד בלי שום מחלוקת אם כן מובן הדבר שמוטל חוב קדוש להשגיח בסעודות חתונה וכיוצא בהן שלא יאכלו אנשים ונשים בחדר אחד כי אם האנשים בחדר מיוחד והנשים בחדר מיוחד בין בשבת קודש ובין בחול, וישראל קדושים יתאמצו בכל תוקף ועוז להעמיד גדרי הצניעות על תילם ולחזק דת משה ויהודית, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה ולישועה קרובה במהרה בימינו אמן, כעתירת החותמים למען כבוד שמו יתברך בימי השובבים דהאי שתא תרפ"ו עה"ק ירושלים תובב"א:

נאם אלי' קלאצקין                                     הגאב"ד לובלין

נאם משה יוסף האפמאן                             ראבד"ק פאפא

נאם שלמה אלישוב                       בעהמ"ח לשם שבו ואחלמה 

נאם חיים שאול דויק                                  זקן המקובלים

    בד"צ לכל מקהלות אשכנזים

    בד"צ לעדת אשכנזים חסידים

    בד"צ לעדת ארם צובא

 נאם שלום יוסף אלשיך                       ראב"ד לעדת התימנים

נאם מרדכי ליב רובין                             בד"צ לעדת אשכנזים

נאם יצחק במהר"א פרענקיל                 בד"צ לעדת אשכנזים

נאם דוב צבי קרעלענשטיין                   בד"צ לעדת אשכנזים

נאם זרח ראובן בראווערמאן

נאם יוסף ידיד הלוי ס"ט

נאם עזרא הררי ראפול ס"ט

נאם דוד פאפו ס"ט                            ראב"ד לעדת הספרדים

נאם יעקב חיים סופר                           ראב"ד לעדת הבבלים

נאם אלימלך הכהן ראבינשטיין                       רב מראחוב

נאם אברהם צבי ברוידע                                 רב מרעזין

נאם ארי' מרדכי ראבינוביץ                           רב מבני ברק

נאם ארי' ליב ברוידע

נאם אליעזר שולאוויץ                                  ר"מ סלאמזע

נאם אברהם אלישעב                                   רב מהאמעל

נאם בנימין מנחם שווארצמאן                      רב מטשאסניק

נאם גרשון יהודה זילבערמאן                         רב מפראגא

נאם יהודה ליב אשלאג                           מו"צ בגבעת שאול

נאם יצחק צבי ריבלין                               מו"צ זכרון משה

נאם ישראל ניסן קופרשטאק                        רב ממאקאווע

נאם יהושע אלטר ווירמאן                       רב מקאנסקיוואליע

נאם ישראל זאב מינצבערג                    מו"צ לעדת החסידים

נאם מיכל הורוויץ                                         מו"צ בכנסת

נאם מרדכי ראשקעס                                               רב יאנישאק

נאם נחמן שמואל יעקב                                  רב מבראק

נאם רפאל אברהם חיים דוב שקאלל             רב באמעריקא

נאם שלמה יהודה אליעזראיו                          רב בחברון

נאם שלמה אהרן ווערטהיימער                             מו"ץ

בעזה"י

 הדברים פשוטים וברורים לאיסור ואשרי לכל השומעים ויתברכו בכל טוב סלה והשם יתברך ברחמיו יתן בלבנו לשוב בתשובה שלימה לפניו להתנהג בקדושה כמורשת אבותינו. המחכה לתשועה קרובה

                                       הק' יוסף חיים זאננעפלד

 

 

 קבצים טכניים:
 E860406.pdf

שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
מה דינו של הדיסק
כתבי מחאה
פרסום הזמרים החוטאים
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
שירה שלא בשמחת מצוה
ערבי שירה וקונצרטים
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
תשובות מבוארות ע''י העורך
לחן ומקצבים או תנועות של גויים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית