ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש






   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הרב מוצפי - שירת פסוקים

לכבוד הרב
האם מותר לשיר פסוקים משיר השירים או מתהילים?

תשובה הרב מוצפי שליט"א מאתר 'דורש ציון'

במסכת כלה א, ד. איתא הקורא פסוק משיר השירים ועשהו כמין זמר, וכן הקורא פסוק מדברי תורה שלא בזמנו (בדרך לימוד) הרי זה מביא מבול לעולם. מפני שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני הקב''ה ואומרת רבונו של עולם עשאוני בניך ככנור המנגנים בו גויים. אומר לה בתי, אם כן בשעה שהם שמחים מה יהיו עושים ? אומרת לפניו רבונו של עולם, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ובתלמוד ובמדרש ובאגדות, ואם עם הארץ הוא יעסוק בהלכות פסח בפסח, ושל עצרת בעצרת, ושל חג בחג. ובמסכת סנהדרין קא, א. איתא תנו רבנן מביא רעה לעולם, ועשאוני ככנור שמנגנים בו לצים, וכן פסק לאיסור מורנו הרי''ף ברכות כא, ב. וסנהדרין יט, ב. והרא''ש ברכות ה, א. והראב''ד בספר האשכול הלכות תפלה דף י''ד , א. והרשב''ץ במאמר חמץ כתב שהם הנגינות שמזמרים בהם כדי לשמח המסובים. וביד רמה סנהדרין קא. כתב ואסור אפילו משורר בו להקב''ה שלא ניתן לקרותו אלא בטעמים שבו ולא דרך זמר, ובספר חסידים סימן קמ''ז כתב ההולכים והאומרים המקראות דרך לצים והם בפיהם כשיר של עגבים, עתידה תורה שתצעק עליהם. ועיין לתלמיד הרשב''א בדרשות ר''י אבן שועייב ליום אחרון של פסח מה שכתב. ודע עוד שיש חילוק ברור בין פסוקי שיר השירים האסורים מכל וכל, כי כולה קודש קדשים וכמו שכתבו הראשונים, ובשאר פסוקים של תורה יש מחלוקת בין הפוסקים אם מותר לשורר בהם, והספרדים עד לפני כשלשים שנה נהגו בזה איסור, ולכן יש לנו ספרים גדושים בשירים של יום יום, שחר וערב, שבת וחול, מועדים וזמנים, חופה, מילה, בר מצוה, פדיון, שבת שקלים, שבת החודש, שבת וראש חודש, שבת זכור, שבת כלה ועוד. ועיין היטב בשו''ת יביע אומר חלק ג, אורח חיים סימן ט''ו, שכתב ששאר פסוקים שאינם משיר השירים מה שהתירו הוא בבית הכנסת דוקא, שהמקום גורם לישב באימה וביראה, ולא יבואו לידי שחוק וקלות ראש. אבל כשכופלין הפסוק כמה פעמים תתהפך כמו חותם הוא נעשה כזמר ממש, שעושים התפלה כחומר ביד היוצר. וזה בתפלה ובבית הכנסת, ולא עלה על דעת איש להתיר לשיר ב''הופעות ראוה'' כמנהג הגויים הבזויים ומחקים את תנועותיהם הנלוזות, אוי לעיניים שכך רואות, ואוי לאזניים שכך שומעות, מי התיר זאת חלילה ? לעשות מפסוקי התורה כלי זמר בכינוסים של פוחזים. וכתב עוד שם שכל שנעשה בדרך טובה וישרה ויראת השם על פניהם ובכובד ראש לשמוח שמחה של מצוה מותר. הרי שרק אם נעשה דרך תפלה או שמחה של מצוה בכובד ראש ולא ליצנות התירו פסוקים אחרים ולא של שיר השירים כלל. ועיין בשדי חמד אסיפת דינים מ''ז סימן י''ב. ובשו''ת משנה הלכות ח''ג סימן קמ''ח אסר להשמיע פסוקי תורה וח''ז סימן מ''ב.

 


שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות




האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית