ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
רבי יוסף גרינוולד

ר' יוסף ב"ר יעקב יחזקיה גרינוולד
שו"ת ויען יוסף יורה דעה סימן פט

בענין מכונת גילוח שמשתמשים לגלח בו הזקן.

לכבוד הרב הגדול בתורה ויראה עורך מערכות לברר הלכות וכו' מו"ה משה ווינער שליט"א.

אחדשת"ה, הגיעני מכתבו עם העתקות תשובות גדולי הרבנים בענין המכונות של עלעקטער העשויים לגלח הזקן, שיש בו חשש איסור דאורייתא, וביקשני לחוות דעתי.

הנה מחמת חולשת כוחי בעווה"ר וכאב הידים ל"ע אינני במצב כזה שאוכל לכתוב בירור הלכה, ומ"מ לאו אורח ארעא למנוע מלהשיב, ודבר זה העיר גם כ"ק אאמו"ר זצ"ל בקונטרס מצותיך שעשועי על המצות שנדפס בסוף ספר ויגד יעקב חלק ויקרא, וז"ל במצוה רנ"ג (ע' רע"ט), מבואר בפוסקים דמספרים כעין תער מותר.

והנה בזמנינו נתחדש מכונה שיכולין לגלח במספרים כתער ממש המשחית גם עיקרי השער ויש לעיין בזה דהנה לשון רש"י במכות דף כ"א ע"א ד"ה ת"ל לא תשחית ומספרים אינם משחיתים שאין חותכין שיער בצד עיקר כתער עכ"ל, משמע דאם חותכין ומשחיתין עיקרי השער כתער אסור עכ"ד אא"מ זצ"ל.

והוספתי שם הג"ה וז"ל לענ"ד הנה מבואר בדברי רמ"א סימן קפ"א (סעיף י') דכשעושין פעולת החיתוך בחלק העליון של המספרים שרי ומכונה הנ"ל פעולת החיתוך עושה רק החלק המכוסה במעשה רשת וחלק החיצון שהוא מעשה רשת מפסיק בין הבשר לבין המחתך, אם כן אי אפשר שיהא ממש כתער המשחית בצד עיקרי השער, דהרי הרשת מפסיק בין המחתך לבשר האדם, אלא דחשש הנ"ל שייך היכא שהנקבים של הרשת רחבים קצת דאז כשדוחקים המכונה על פני האדם יכול להיות שנדחק קצת גם בשר האדם לתוך נקבי הרשת ובאופן זה יכול המחתך ליגע לעיקרי השער בלי הפסק הרשת אבל במכונה הנהוגה כעת אינו כן, ע"כ הג"ה.

כל זה כתבתי מאז כדי שלא לשויא לאנשים המגלחין בזה לעוברים על איסור תורה, אמנם עתה נודע לי שהמכונות עלעקטר שמשתמשין בו כעת החלק התחתון הוא דקה מן הדקה מחודד הרבה יותר מאשר דמיתי, באופן שאם מעבירין היד על הפנים אחר הגילוח אין מרגישין כלל שנשאר איזה שורש השערות, א"כ מוכח שכשדוחקין המכונה על הפנים לא נשאר שום בליטה מהשערות על הפנים, וזה לשון הדרכי משה שם (אות ה') בשם תרומת הדשן (ח"א סי' רצ"ה) נכון ליזהר שלא לגלח פיאות הזקן במספרים שהוא חדוד מאוד דאיכא למיחש שמא יעשה כולו בתחתון ולא יעשה בעליון כלום והוי כתער עכ"ל, ובמכונה של עלעקטר שמשתמשין בו כעת לפי הנשמע שגם חלק התחתון מחודד מאוד א"כ יש חשש זה שכאשר מעבירין אותו על הפנים עושה חלק התחתון החיתוך, ומידי ספיקא לא נפקא ושומר נפשו ירחק מזה, ואולי יש בזה איזה מינים וצריך חקירה בזה.
והנני חותם בדשת"ה.

 


פסקי הרבנים
מכונת גילוח - פעולת המכונה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית