ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים, מגדולי דורנו, בוידאו שפורסם בתקשורת מפגישתו עם כמה ת"ח, אמר שפאה היא כיסוי ראש לכתחילה ולא בדיעבד. וזה לשונו: לשאלת השואל "רוב בנות ישראל הכשרות נוהגות בפאה. זה בסדר גמור או לא"? ענה הרב "יש פאה שהיא כשרה, ויש שהיא לא כשרה". ושוב הקשה השואל, "זה בסדר גמור או לא? זה לכתחילה או לא"? ונענה "היה פעם גדול הדור... כאשר הגיע כאן לארץ, התנו עמו ואמרו לו 'הסכת ושמע, רבי, בירושלים לא הולכים עם פאה'... הוא אמר, אם כן אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. מה, ר' איצלה גר עם אשה בדיעבד? אבל הפאה של אשתו היתה כשרה למהדרין" (ובסוף שיחתו שם דיבר נגד הפאות האסורות לשיטתו, שיש בזה פריצות, ואף הראה בידו על מקום הנחת התפילין, כמראה על אריכות אותן הפאות האסורות).

 

קטע ראשון בו של הרב אליישיב כאן רואים שהרב אמר שפאות שאין להם היכר ודומה להולכות פירוע ראש אסורות!

 במהלך שיעורו [א' חשוון תשס"ט] היומי של מרן הגרי"ש אלישיב במסכת שבת, פסק בזה"ל "אם הולכים כמו פרועת ראש כמו שיש כאלו שהולכות - צריך לדעת שזה איסור גמור". כשאחד התלמידים שאל האם אשה זו עוברת על דת יהודית ותצא בלא כתובה?, השיב הגרי"ש בחיוב.

התייחסות ראשונה ופומבית לנושא חבישת פאות נוכריות נשמעה מפי מרן הגרי"ש אלישיב בערב יום שני (כח תשרי תשס"ט) בעיצומו של השיעור היומי של הגרי"ש במסכת שבת (בבית המדרש "תפארת בחורים") בדבריו אמר הגרי"ש בפני משתתפי השיעור: "אף שיש חילוקי דעות אם מותר או אסור אבל בודאי אם הולכים כמו פרועת ראש [דהיינו שאי אפשר להבחין שזה פאה אפי' מקרוב] כמו שיש כאלו [ולא כל הנשים] שהולכות  - צריך לדעת שזה איסור גמור" הגרי"ש הוסיף ואמר: "זה ממש כמו ערווה" [נראה כונתו שיהיה אסור לקרוא ק"ש כנגדה, אע"פ שבפאה מגולה שרי לקרות כנגדה (ויש אומרים שאפי' במכוסה הדין כן), אמנם כיון שנראית כפרועת ראש, ממילא הרואה את הפאה מיטריד דסוף סוף נראה כשיער עצמה ושיער עצמה דרך לכסותו], אמנם הרב מיד הוסיף ואמר "כל הנדון הוא אם הולכים כמו הפאות שלפני מאה שנה [שאע"פ שהיתה משער טבעי אבל היה ניתן להבחין בכמה דרכים שאין זה שיער שלה המחובר] זה בודאי מותר, ואפילו קצת יותר יפה, [מכאן שמותר לפאה להיות יפה] אבל שלא יהיה כמו שהולכים היום; כל אלו שהולכות כיום "כמו שצריך" זה נראה כמו שיער שלה - בודאי זה איסור, [כלומר - האיסור הוא רק כאשר נראית כפרועת ראש, והבעיה איננה מחמת היופי אלא מחמת מראית העין, שלא יודעים שזה פאה] פאות כאלו אף אחד לא התיר" אחד ממשתתפי השיעור שאל את הגרי"ש, "הרי פעם גם היתה מחלוקת"? (והשיב הרב) "פעם היתה מחלוקת" (השואל) למרות שלא היה ניכר שאין זה שלה? (והשיב הרב) "הם טענו שיש בזה גזירה, [כלומר הגרי"ש מבין שהאוסרים אסרו כיון שלא היה ניכר בהבטה ראשונה שזו פאה, אף שבמעט הבחנה היה ניכר שאינה הולכת בפרוע ראש כיון שסוף סוף, יכלו לטעות בזה העוברים ושבים ולהחשיבה כפרועת ראש ולכן האוסרים טענו שיש לגזור בזה משום מראית העין, ולזה המתירים לא הסכימו ואמרו שאין לגזור] אבל לכל הפחות זה היה ניכר [בהבחנה, משא"כ בחלק מהפאות שמצויות היום שגם בהבחנה א"א להכיר אם היא פרועת ראש או חובשת פאה, סובר הגרי"ש שבזה אין מחלוקת ויש לאסור, וס"ל שבזה אין הדיון משום גזירה אלא שפאות אלו הם בעצם כערוה כנ"ל שגורמת לטירדת הלב.]" (השואל) אבל בגמרא משמע שלקחו את השער של האשה בעצמה והניחו עליה וזה בודאי יותר טוב [=יפה] מהפאות הגרועות [=היפות] של היום? (והשיב הרב) "אינני יודע על מה אתה מדבר זה היה חתוך או לא? [כלומר כל מה שאמרתי הוא, שחלק מהפאות של היום לא ניתן להכיר אם הם פאה נכרית או שיער האשה ממש, כלומר שהולכת בפרוע ראש, ולכן אמרתי שזה אסור, משא"כ הפאות של פעם שהכירו בהן עכ"פ ע"י הבחנה, שאינן שערות האשה ואינה הולכת בפריעת ראש, דלכן זה מותר, וקושייתך מהגמ' אינה מובנת, דמה נפקא מינה אם זה שיער עצמה או של חברתה, העיקר שידעו שהוא שיער חתוך] אם חתכו את השער [של האשה בעצמה] הרי זה כמו שער של בהמה, [שגם האוסרים התירו לעשות מזה פאה] אם היא חותכת את שערותיה היא יכולה לעשות מזה פאה נכרית" [כי לא מפריע היופי של הפאה אלא מפריע העובדה שאי אפשר לדעת אם היא הולכת בפרוע ראש או לא] (השואל) הרבי אומר שפאות שיש היום ברחוב זה איסור חמור ללכת? (והשיב הרב) "אני לא אומר על כולן!" [כלומר - פאה שניכר שהיא פאה - מותרת, ורוצה להדגיש שיש הרבה פאות הניכרות], (השואל) אני שואל הרי בזמן הגמרא הפאות היו כמו הפאות הגרועות [=היפות] ביותר של היום שהרי את הפאה שבגמרא עשו משער של אשה שיש לה שער נאה, ואפילו משער עצמן"? [כדמוכח בנזיר כ"ח: שהבעל אינו יכול להפר נזירות אשתו בטענה שאינו מעונין שתתגלח מכיון שאפשר בפאה נכרית שאינה מהווה ירידה ביופיה] בתשובה חזר והשיב הגרי"ש כי יש הבדל בין תקופת הגמ' לבין חלק מהפאות שבימינו אלו. "אבל היה ניכר, אבל הפאות של היום זה ממש ערוה, זה נראה כמו שער של עצמה ואין שום נפקא מינה [=זה נראה כמו שער שלה המחובר בלי שום הבדל, כלומר - פאה יפה מותרת, ובתנאי שיוכלו להכיר שהוא שער תלוש, ולא יטעו לחושבה כפרועת ראש] ועל זה אין שום היתר שהתירו אז את הפאה נכרית" פסק הגרי"ש בנחרצות. התלמיד לא הרפה והמשיך להקשות, "עוברת על דת יהודית? תצא בלי כתובה?!". (והשיב הרב) "כן" ענה הגרי"ש בהחלטיות, התלמיד הרהיב עוז ושאל שוב: "כן?!". והגרי"ש נענה: "התירוץ הוא כשהבעל מתנהג כמו שצריך... אם הבעל הוא גם כן כמו שהיא...,". (השואל) "יהודי כשר צריך לגרש את אשתו כשהולכת בפאה נכרית כזו? " (והשיב הרב) "הוא לא צריך לגרשה, הוא צריך לומר לה שאסור ללכת כך".[כלומר - גם כשאשתו חובשת פאה שנראית עמה כפרועת ראש ממש, אין לריב עמה אלא רק להסביר לה.]  (שיעורו המלא של הגרי"ש, מפיו מופיע בקול הלשון 03-6171111 בתפריט אידיש, גמרא והלכה, שיעורי מרן הגרי"ש אליישיב מסכת שבת שיעור מספר 174 וכן הוא באתר קול הלשון בקטגוריה אידיש >> גמרא ומשנה >> שיעור מבית המדרש תפארת בחורים >> שבת >> במה אשה: שיעור מס' 33. (דף נח, כח תשרי, תשסט) הדברים אודות חבישת פאה נוכרית מופיעים כ-24 דקות לאחר תחילת השיעור הורד קטע זה לנגן שלך .) 

 

 

   קטע שני בו של הרב אליישיב כאן רואים שהרב אמר שיש פאות כשרות ויש אסורות! (לחץ על תמונת הכתבה כדי לראות את כל המלל) כאן רואים שהרב דיבר על הארוכות (הרב הראה בידו על אורך הפאה, וזה חתכו העסקנים כפי שתראו בקטע הבא) וגם רואים בהמשך שהוא ממאן לומר אפילו על הפאות הפרוצות שהם אבזרייהו דגילוי עריות. !

(הדגשתי את הקטעים שצונזרו על ידי העסקנים)

 

הרב מישקובסקי: יש היום הרבה שמקפידים... עשו עסק שלם מהנושא שנקרא פאה. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה. על זה כל העולם מתהפך, (כוונתו על העסקנים שלקחו את דברי הרב בשיעורו [שהוזכר לעיל] ועושים מזה עניין גדול באומרם הרב אליישיב אוסר, ובד"כ כל עסקם הוא לעורר על הפאה ולא על שאר צניעות האשה.) כי יש הרבה שמאוד מקפידים על לא פאה, על שאר הגוף, הצניעות לא כל כך, הרבה הרבה יש כאלה היום, השאלה היא האם זה הגון? ,יש יש כאלה, הרבה!  משיב הרב אליישיב: חלק כן, אני לא מבין, את היד כן אפשר להראות, ועל זה לא? ממשיך הרב מישקובסקי : השאלה היא אם זה באמת הכל, האם היום מה שצריך להקפיד, מה שאנחנו צריכים לשאול כי זה הרבה שואלים, רוב בנות ישראל הכשרות הולכות עם פאה, זה רוב בנות ישראל הכשרות, היום הפכו (כוונתו לעסקנים שכל הזמן מדביקים מודעות נגד הפאה) שמי שלא הולך עם פאה זה ה... הרב אליישיב כאן מפסיק את דברי הרב השואל ואומר: יש פאה שהיא כשרה ויש שהיא לא כשרה! (כביכול אינו מבין מה השאלה, האם יש לך ספק בזה?) הרב מישקובסקי שמח על התשובה וקוטע את הרב ושואל שוב:  האם פאה כשרה, כשבת ישראל הולכת עם פאה כשרה, כמו שכולם נהגו, אז האם... זה בסדר גמור או לא?, זה לכתחילה או לא? זהו! (כאומר, אם הרב לא יאמר מפורש שזה לכתחילה, העסקנים עוד יפרשו את דברי הרב שנכון שיש פאה כשרה וכו' אמנם כשרה בדיעבד)  משיב הרב אליישיב: יש דעות. היה פעם רב גדול, שנקרא ר' איצל'ע פטרבורגר. הרב מישקובסקי שוב מפסיק את הרב אליישיב באמצע ואומר: כן... ואשתו הלכה עם פאה. (כאומר, הנה יש לנו מעשה רב, כאן נכדו של הרב מעיר לו בעדינות: "הרב מישקובסקי, הרב מישקובסקי, תתנו לרב להגיד!!") הרב אליישיב ממשיך: טוב.. אתם יודעים מה שהיה??? (כוונת הרב לומר לרב מישקובסקי "לא ירדתם לסוף דעתי" אין כוונתי רק שאשתו הלכה עם פאה, אלא כוונתי להביא מעשה מגדול הדור שהתעקש שאשתו תלבש דווקא פאה:) כשהוא בא לישב כאן בארץ, אז קודם היה את התנאי ש... יחד ואמרו לו: הערט זיך איינעט רבי' (הסכת ושמע, רבי) בירושלים לא הולכים עם פאה... הוא אמר אם כך אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. ר' איצל'ע גר עם אשה בדיעבד??? אבל הפאה של אשתו הייתה כשרה למהדרין! (כאן יש צחוק כללי מצד כל היושבים, הרב מישקובסקי, והרב שפירא, ומזכיר הועדה (?) שיושב מאחור, כאשר כולם מבינים שהתשובה שהשיב הגרי"ש היא רחוקה מאוד ממה שציפו לה העסקנים. כל מה שהגרי"ש הסכים לומר הוא, שיש פאה כשרה ויש שאינה כשרה ויש אף "כשרה למהדרין", בנוסח הפאה של אשתו של ר' איצלה,  אמנם לומר שכל הפאות בימינו אינם כשרות וצריכה לצאת בלא כתובה הס מלהזכיר)

דברי הרב אליישיב: אבל הצרה של הפאות איך אפשר לתקן את זה? זה כבר מושרש, עם גדולים וטובים, ההולכים עד כאן (ומראה בידו על אורך הפאות - עד המרפק!) עם הפאות הזה הן ממש פריצות שאין כמוהו ואינני - - - איך אתם יכולים לעקר את זה? זה התחיל מהגדולים, לא סתם ממאן דהו, ראשי ישיבות גדולים וצדיקים כולם נכשלים בזה, הרב מישקובסקי: אני רוצה להגיד לרב דבר, כשבשעתו הרב אמר, שיש בעיה של עבודה זרה על הפאות, אף אחת לא האמין, לא היתה כמעט אשה אחת, שהלכה עם פאה, מה ששומעים מפה כלל ישראל מקבל את זה כמו לשכת הגזית. משיב הרב אליישיב: מה אתה רוצה להגיד, שזה עבודה זרה?, הרב מישקובסקי: מה?, משיב שוב הרב אליישיב עם חיוך!: מה אתה רוצה שאני אגיד, שזה עבודה זרה?, אומר הרב שפירא: גילוי עריות אולי?, אבזרייהו??, הרב אליישיב מתעלם מהשאלה!!! ואומר: אינני יודע איך מתחילים? איך וויס נישט ווי זוי, ווי אזוי, איך מתחילים? יש לכם את הבעיה הזאת! אז למה לא מטפלים בזה?! זה פרוץ מאוד, מה זה פרוץ? זה לא מן הסתם מן השוק נכשלים בזה, ממש צדיקים גמורים, מנגד צדקניות, גם כן גמורות, גם האשה היא צדקנית, אבל זה! איך מתקנים את זה?!

הרב אליישיב:  יש לכם את הבעיה הזאת! אז למה לא מטפלים בזה?! הרב שפירא: ודאי! רואים את זה מאוד אבל הציבור... יש חיזוק גדול בציבור, חלק גדול שינה את עצמו... הרב מישקובסקי מתפרץ באמצע ושואל שוב את הרב אליישיב: הוא   (הרב שפירא) שואל אם זה נקרא אביזרייהו דעריות?!, הרב אליישיב שוב פעם מתעלם, פותח את הידים ואומר: זה פרוץ מאוד, מה זה פרוץ? זה לא מן הסתם מן השוק נכשלים בזה, ממש צדיקים גמורים, מנגד צדקניות, גם כן גמורות, גם האשה היא צדקנית, אבל זה! איך מתקנים את זה?!  לכל הפחות להקטין את זה! הרב שפירא: משתדלים, עכשיו עושים אסיפה של פאניות, בעניין כדי לדבר אתן על זה קצת, נשתדל כמה שאפשר... הרב מישקובסקי מתפרץ שוב באמצע ואומר לרב אליישיב: את שישמעו כעת פה מה הרב אוחז, זה מה שהקהל יקבל! (הוא ציפה שהרב יאמר שהפאות הפרוצות אסורות אמנם הרב משיב:) נו יקבלו, מה שרוצים יקבלו! נו בסדר צריכים לעשות יותר מזה אנחנו, אין בידינו, שתצליחו ברכה והצלחה בכל העניינים.

 

 

 סיכום קצר מהדברים האמורים


א) כשהרב מישקובסקי אמר לו "רוב בנות ישראל הכשרות הולכות עם פאה, זה רוב בנות ישראל הכשרות" השיב הרב בלי היסוס "יש פאה שהיא כשרה ויש שהיא לא כשרה!" והרב דיבר בדור שלנו שלא מייצרים (אפילו אליבא דהעסקנים) פאות מתבן וקש והיום אין פאה שקשה לאדם להתבלבל (בראייה רגילה בלי התעמקות יתירה - לא בהסתכלות שאסורה אף בשאר בגדיה)ב) כשהרב מישקובסקי שואלו שוב "האם פאה כשרה, כשבת ישראל הולכת עם פאה כשרה, כמו שכולם נהגו, אז האם... זה בסדר גמור או לא?, זה לכתחילה או לא?" רואה הרב אליישיב שהנ"ל לא הסתפק בתשובתו הקודמת וכאילו במילים אחרות אומר מניין לך, ואז הביא לו הרב אליישיב מעשה מ"רב גדול" "היה פעם רב גדול, שנקרא ר' איצל'ע פטרבורגר." והנ"ל גם כעת לא היה מרוצה כי הוא מכיר את המעשה שאשתו הלכה עם פאה (ואין מביאין ראיה מהנשים - דמניין לנו שהייתה נשמעת לבעלה???) ואז השיב לו הרב אליישיב שהבעל בעצמו התעקש על כך שאשתו תלבש פאה ואפילו במקום שנהגו שלא ללכת בפאה נכרית הרב הגדול ר' איצלע פטרבורגר התעקש על כך וודאי שממנו כן יש להביא ראייהג) הרב סיים שהפאה של אשתו כשרה למהדרין - הרב לא אמר שהיא הייתה נראית קקש וגבבה אלא כשרה וכוונתו שהיא אינה בולטת ולכאורה לא מובן הרי היא היתה היחידה שהלכה כך אז איך היא לא בלטה? אלא מוכרח שהיא לא בולטת משאר בנות ישראל (הרווקות) ואז כולם היו הולכות בשיער פזור וקצר (יש לי תמונה בבית של סמינר בנות יעקב לפני כ50 שנה ושם רואים את הרב עובדיה יוסף דורש לפניהם ורואים היטב את מראה השיער שלהם) בקיצור, פאה שיער פזור ושאינה ארוכה היא כשרה למהדריןד) כשהרב דיבר על הצרה של הפאות הוא אמר הראה בידו על אורך הפאות - עד המרפק! ורק על זה אמר "עם הפאות הזה הן ממש פריצות שאין כמוהו" וזה מה שבאמת כאב לו כי גם לרווקות זה לא צנוע כי היא מבליטה את עצמה מאוד ורק על זה היה הכאב שלוה) גם על הפאות הללו אע"פ שאמר שזה "פריצות שאין כמוהו" עכ"פ התעלם מדברי הרב מישקובסקי שאמר שזה אביזרייהו דעריות כאילו אמר דבר תמוהו) שוב פעם שהרב שפירא שאל את הרב אם זה אביזרייהו דגילוי עריות - הרב התעלם והסביר לו דבר חשוב - (אני לא אמרתי שזה גילוי עריות ולא אביזרייהו דגילוי עריות ולא אמרתי שזה אפילו מביא לידי הרהור אלא אמרתי שזה פרוץ כל מה שהוא פריצת גדר כל מה שהוא שינוי מהמקובל אצלינו נחשב פריצות גם אשה שמדברת בקול רם זה פריצות וגם אברך שהולך עם ג'ינס זה פריצות אין קשר בין אביזרייהו דגילוי עריות לפריצות הם שני מושגים שונים ואתם לא מבינים זאת וחוזרים לשאול אם זה אבזרייהו אני רק אמרתי שזה פריצות שאין כמוהו ואני חוזר ואומר) שזה פרוץ מאוד, ובאמת ראוי היה למחות באלו שהולכות עם פאות ארוכות (מתחת למרפק) אמנם הם צדיקות גדולות וגם הבעלים צדיקים מאוד וזה לא פשוט למחות בהם אמנם אפשר לנסות להפחית להקטין את זה (את אורך הפאה)ז) והרב שפירא משיב לרב אליישיב "עכשיו עושים אסיפה של פאניות" ואני לא מבין מה צריך לעשות אסיפה של פאניות לכאורה היה צריך להחרים אותן שגורמות לזימה בישראל?! אלא באמת הפאניות הם יראות שמים וממושמעות לרבנים וצריך לדבר איתם איך אפשר לייבא פאות פחות ארוכות ושירצו את דעת קהל הנשים הצדקניות שלובשות ארוך להפחית מעט מהאורך.

 

 

קטע שלישי (לצערינו ערכו אותו הקנאים) של הרב אליישיב כאן רואים שהרב אמר שדוקא הפאות האופנתיות והארוכות אסורות! (קטע זה מופץ באינטרנט אמנם הוא ערוך ע"י העסקנים)

 

הרב השואל: זה שאלה אחת שמעסיקה את כולם, היום כלל ישראל בכלל ובפרט אפוף עם צרות בלי סוף. בעיקר המחלה הממארת, זה מפיל חללים, כעת עם פרנסה, פעם אמרו בשם החפץ חיים שעיקר הבעיה זה צניעות כתוב ושב מאחריך, אם הקב"ה לא איתנו יש צרות, האם זה דבר נכון שאפשר להגיד את זה היום
משיב הרב אליישיב: החפץ חיים אומר! זה לא יהיה נכון?ממשיך הרב השואל: קבלתי טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, הם מבקשים לעשות כינוס מקרית ספר, בכל מקום, אם הציבור יתחזק בזה יהיה חיזוק, זה אי אפשר לראות...
הרב אליישיב כאן מפסיק את דברי הרב השואל ואומר: אבל הצרה של הפאות איך אפשר לתקן את זה? זה כבר מושרש, עם גדולים וטובים, הפאות האופנתיות הן ממש פריצות שאין כמוהו ואינני - - - איך אתם יכולים לעקר את זה? זה התחיל מהגדולים, לא סתם ממאן דהו, ראשי ישיבות גדולים וצדיקים כולם נכשלים בזה, מה אתם יכולים לעשות?? איך וויס נישט ווי זוי, ווי אזוי, איך מתחילים? יש לכם את הבעיה הזאת! אז למה לא מטפלים בזה?! זה פרוץ מאוד, מה זה פרוץ? זה לא מן הסתם מן השוק נכשלים בזה, ממש צדיקים גמורים, מנגד צדקניות, גם כן גמורות, גם האשה היא צדקנית, אבל זה! איך מתקנים את זה?!  

 

 

 

 

 

 

 

הערה חשובה:

שימו לב שכאשר ביקשו העסקנים מהרב אליישיב שיאמר לציבור על הפאות הארוכות והפרוצות, שהם אסורות! ענה הגרי"ש בניחותא: 

"אינני יודע איך מתקנים את זה... נו, יקבלו? מה שרוצים יקבלו..." 
וזאת הוא אומר לאחר שמדגישים לו שיקבלו את דבריו! 

ברצוני להציג לכאורה סתירה בדעת הגאון, מנושא אחר שבו ענה הרב אליישיב בצורה אחרת, נושא דומה מאוד, גם קשור לשיער, וגם ברור שלא יקבלו, נושא גילוח הזקן ע"י מכונת גילוח פשוטה

כתבה בנושא מכונת גילוח ותגובת הרב אליישיב בנושא

 רואים כאן בנושא גילוח הזקן התייחסות מאוד שונה

  מעניין לקרוא את תגובת הגרי"ש אלישיב בנדון: 

 

"הציבור התקשה לקבל את הדברים. נכנסו בעקבות כך - כל חברי בית הדין - לגרי"ש אלישיב, ואמרנו בצער: 'הציבור לא מקבל'. מרן שמע זאת וממש הזדעק: 'מה זה לא מקבל? צריכים לצעוק עוד ועוד עד שיקבל'..."

וצריך להבין אם פאה פרוצה זה איסור דאורייתא, וגורם לכל כך הרבה צרות, למה הרב אומר שלא יקבלו, הרי כשהוא אמר בזמנו שהפאות מהודו אסורות, לא היתה כמעט אשה אחת, שהלכה עם פאה, כי מה ששומעים מהרב, כלל ישראל מקבל אמנם מצד שני בגילוח הזקן באמת לא מקבלים אז למה הרב אמר שצריכים לצעוק עד שיקבלו, למה בנושא הפאות הרב לא אמר שצריכים לצעוק, ויותר קשה כי אדרבא בנושא הפאות צועקים כבר 40 שנה  ע"י מליוני דולרים שמושקעים בפעילות הסברה, בעלונים, בחוברות, בגילויים חדשים של "כתבי יד", בהמצאת מעשיות, מתים קליניים, וכו' וכו', ע"י מודעות רחוב ופשקווילים והרב אומר שלא יקבלו! אז למה שיקבלו בנושא המכונות גילוח שאין את כל הפרסומות הנ"ל וגם כל אחד מתגלח בביתו, עולם כמנהגו נוהג וברור שאנשים ימשיכו להתגלח במכונה כרגיל.

ועוד יש לי קושיא קטנה

למה לאף אחד כמעט (חוץ מהרב אליישיב) לא בוער נושא מכונות הגילוח! דבר שלא תלוי כלל במחלוקת הלכתית, דבר שהוא איסור דאורייתא לכל הדעות, ועולם כמנהגו נוהג! כל אחד יסיק מכך את המסקנות, ומדוע באמת רק בענין הפאה יש רעש גדול כבר עשרות שנים. 

 יהודי כשר צריך לגרש את אשתו כשהולכת בפאה נכרית כזו?

 

 

 

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית