ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
.הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל בעל שו"ת שנות חיים וקנאת ספרים

.הגאון רבי שלמה קלוגר [המהרש"ק] מבראדי זצ"ל (נולד בפולין שנת תקמ"ה - נפטר בשנת תרכ"ט)

כתב בספרו שו"ת שנות חיים (סימן שט"ז נדפס שנת תרט"ז) 

בעזה"י לאורח חיים הלכות ק"ש סימן ע"ה

תשובה שט"ז בסעיף ב' בהגה"ה ומכ"ש שיער נכרית אפילו דעתן לכסות עיין מגן אברהם מה שהשיג על הבאר שבע ודעתו להיתר.

והנה לדינא נראה לי ◄בזמן הזה אף המגן אברהם מודה דאסור, ובפרט במדינות רוסיה דהגזירא הוי שם שילכו הנשים בשערות שלהם, ודאי דאסור, דהרי עיקר האיסור שלא תצא אישה בשערה מכח שיבא לידי הרהור דברים בה, ולידי פריצות וא"כ המג"א מיירי בזמנו ובפרט בזמן הש"ס שהיו רובן הנשים כשרות ולא הוי דרכן לילך בגלוי שיער שלהם, ◄לכך מותר בפאה נכרית, שלא יבואו לידי הרהור, דמידע ידעו דאין השיערות שלהם אבל בעוונות הזמן בזמן אהזה הרבה פרוצות שהולכין בכוונה בשיער שלהם א"כ אף ההולכת בפאה נכרית מה מהני זה הרי הרואה לא ידע ויסבור דשלה הוא

ובפרט במדינות רוסיא דהגזרה שם כן והרבה הולכין כן מכח הגזירה, א"כ בודאי הרואה יאמר שגם זו כאחת מהם וסוף סוף יבא לידי פריצות והרהור.

 ובזה יש לדחות הראיה שהביא השלטי גיבורים ממסכת שבת דיוצאת בפאה נכרית והוא די"ל דהתם מיירי באם הוא על השבכה בבענין דניכר שאינו שלה בזה מותר רק בשלה אף דניכר דהוי בתלוש ואינו מחובר מ"מ אטו שהוא מחובר גזרינן?, אבל בפאה נכרית וניכר בחוץ שאינו ממנה א"כ הוי גזירה לגזירה ולא גזרינן.

והנה בדרך זה יש לדחות נמי מה שהביאו ראיה ממסכת נזיר דף כ"ח ע"ב במה דקאמר שם לר"מ דאפשר בפאה נכרית וכו' והוא די"ל דמדרבנן שם מוכח להיפוך דמה דקאמר שם דלרבנן אגב דאית ביה זוהמא מאיס ליה, אין הכוונה דמכח זה יהיה נחשב דברים שבינו לבינה, שיהיה יכול להפר, זה ודאי אינו, דבשביל קפידא כזו לא נחשב דברים שבינו לבינה, רק הכוונה דהרואה אותה לא ידמה בנפשו דהוי פאה נכרית כי יאמר דודאי אינו פאה נכרית, דפאה נכרית לא היה הבעל מניחה כיון דמאיס ליה, וא"כ ידמה הרואה שהוא שלה, ואיכא הרהורה ופריצות ובזה יהיה פלוגתא דר"מ ורבנן, דר"מ מתיר פאה נכרית ורבנן אסרי וקיי"ל כרבנן.

ועוד יש לדחות הראיה מנזיר דודאי מה דאסור לצאת בשיערה של חברתה הוי רק דרבנן דאף דאמרינן בפ"ז דכתובות דראשה פרוע הוי דאורייתא, היינו בשלה ומחובר, אבל בתלוש או פאה נכרית הוי רק דרבנן כמו קלתה דקאמר שם בכתובות דהוי רק דרבנן כמובן, וא"כ איך יכול להפר נזירות של תורה מכח דאסור לצאת בפאה נכרית, איך כח ביד חז"ל להיתר איסור בקום ועשה כיון דמן התורה לא הוי עינוי נפש כיון דאפשר בפאה נכרית, נהי דמדרבנן אסור, אין כח בידם להתיר איסור תורה בקום ועשה. ולכך העיקר כדעת האוסרים, בפרט בזמן הזה.

ובפרט במדינת רוסיה כיון דהוי הגזירה על כך, הוי ערקתא דמסאני ובודאי אסור לעשות כן, ואף דמתיר שם המלכות לילך מכוסה בפרציילא מ"מ הוי שעת הגזירה כי ידוע שלא ילכו כן כי הוי כדי בזיון להנשים וילכו בשערותיהן ומכוין שלא יחשבו אנוסים רק שיהיה ברצון ויתחייבו יותר לכך חלילה לילך בפאה אפילו נכרית, רק בפארציילא אולי ירא ה' וישפוט וימהר גאולתינו אמן.

וראיתי בפרי מגדים באשל אברהם סימן ע"ה שהביא ראיה להיתר ממה דלא משני בפרק המדיר דראשה פרוע הוי בפאה נכרית דהוי רק דרבנן, ולא קשיא מידי דבפאה נכרית כיון דמאוס לו משום זוהמא בלאו הכי אין לה כתובה וא"צ להמשנה לענין דת יהודית, רק בלאו הכי אם אינה שומעת לו אין לה כתובה ודו"ק היטב:

 

וכתב עוד בספרו קנאת ספרים (תשובה ע"ב נדפס לעמברג שנת תר"ך) 

 השמטה לחיבורו שנות חיים סימן שט"ז הנז'

 תשובה ע"ב  בעזה"י גם מה שרוצה להביא ראיה מן הש"ס דכתובות פרק ה' בבתו של נקדימון בן גוריון שנתעטפה בשערה ואיך היתה הולכת תחילה בשערה והרי היתה נשואה דהרי ר' אמר שחתם על כתובתה ותמה עלי איך לא ראיתי הש"ס הזה ובע"כ פאה נכרית היתה וכו' הנה לאו ראיה היא כלל ויותר הו"ל להביא ראיה ממש"כ בתורה פרשת חיי שרה ותקח הצעיף ותתכס, ובמדרש יש שקדשה אליעזר ואיך הלכה עד הנה בשערה?

אך באמת רק נשואה אסורה ובאליעזר היתה רק ארוסה וכן בבת נקדימון בן גוריון שהיתה ארוסה דבת נקדימון ארוסה הייתה וכתבו לה כתובה מן הארוסין וכן משמע בראש פרק האשה שנתארמלה, אם יצאת בהינומה וראשה פרוע מוכח דאף דהייתה ארוסה מכבר מ"מ יצאה בראשה פרוע דדרך זמן הש"ס שלא להיות אירוסין ונישואין יחד רק האירוסין היה כבר ומ"מ יצאה ראשה פרוע.

וגם לשון הש"ס נתעטפה בשערה משמע דשיער שלה היה, ולא פאה נכרית, ואדרבא מן המשנה הנ"ל יהיה מוכח דפאה נכרית אסור, דאל"כ ◄מה ראיה דראשה פרוע, דלמא הוי שער נכרית דהרי אי אפשר להכיר בלי הבחנה אם הוי השיער שלה או של אחרת ועכ"פ הו"ל לומר דהעידו בפירוש דשלה היה השיער ובע"כ דגם פאה נכרית אסור:
 __________________

א לדעתי גם בזמן הזה שהרבה מבנות ישראל פרקו עול מעליהן (וקוראים לעצמם חילוניות או חופשיות) ויוצאות לרה"ר בגילוי ראש הרואה נמי לא ידע אמנם מאידך גיסא אפשר שהם הבתולות הכשרות שנוהגות בימינו לצאת בגילוי ראש, או החרדיות הנשואות שיוצאות בפאות ע"פ היתר הרבנים, וצ"ע למה שיחשוד בה שהיא מאלו שעושות באיסור ולא בהיתר?

ב הנה כאן מפורש שאם ניכר שאינו שיער שלה שמותר לצאת בפאה נכרית.

 

 

 

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית