ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' שלמה יהודה טאבאק נסיגיט זצ''ל בעל תשורת ש''י. הגאון ר' שלמה יהודה טאבאק נסיגיט זצ"ל בעל תשורת ש"י.

אסור מן הדין ואף במקום שכולן הולכות כך וליכא מראית עין, עוברת משום פריצות
פרטים נוספים 0
הגאון רבי פנחס הלוי הורויץ זצ''ל בעל ההפלאה. הגאון רבי פנחס הלוי הורויץ זצ"ל בעל ההפלאה.

צירף שני ב"ד בחרם על לבישת נשים בפיאה נכרית
פרטים נוספים 0
ר' אברהם פלאג'י בעל ספר ברך את אברהם ר' אברהם פלאג'י בעל ספר ברך את אברהם

והנה כל ראש לחולי לבא לידי הרהורים רעים היינו עניין פאה נכרית, ויתמרמר האדם ויבכה האיש אשר נגע יראת אלהים בלבו מראות ברע אשר על הארץ, להיות יוצאות הנשים בפאה נכרית, כי הוא עון פלילי ודבר זה גורם רעה, לעשות הרבה זימה בעולם.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יחזקאל הלברשטאם זצ''ל בעל דברי יחזקאל. הגאון ר' יחזקאל הלברשטאם זצ"ל בעל דברי יחזקאל.

מוכרח אני להגיד כי איסור גדול יש לבנות ישראל לילך בבגדי פריצות ובפאה נכרית וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כחו המקום ירחם עלינו ויסיר המכשלה הזאת מעלינו.
פרטים נוספים 0
הגאון ר'מאיר איזנשטט זצ''ל בעל אמרי אש. הגאון ר'מאיר איזנשטט זצ"ל בעל אמרי אש.

והנשים ישמרו נפשם מללבוש פאה נכרית ח"ו
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אהרן קריספין זצ''ל מח''ס בית אהרן הגאון ר' אהרן קריספין זצ"ל מח"ס בית אהרן

לדעת מוהר"י קצנאילנבוגין והבאר שבע והמשא מלך והבית דוד והרב שאילת יעב"ץ לאסור וא"כ מי יערב אל לבו להתיר בקום ועשה נגד אריוותא אילין.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק צבי הלוי במברגר זצ''ל בעל שו''ת יד הלוי.  הגאון ר' יצחק צבי הלוי במברגר זצ"ל בעל שו"ת יד הלוי.

אמנם פשוט שאין ברור בידינו לקרות זה דבר המותר, כי אדרבא מגדולי הפוסקים אוסרים, וגם הרב מהרז"ך בספרו נחלת אבות, התרעם על המקילים, פשיטא ופשיטא שאחרי הוראת גדולים אלו אין לנו להקל ולקרותו דברים המותרים חס וחלילה, וביותר שדבר זה פשוט עד עתה בכל בית ישראל להחמיר.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אברהם תאומים זצ'' ל בעל שו''ת חסד לאברהם. הגאון ר' אברהם תאומים זצ" ל בעל שו"ת חסד לאברהם.

על כן כל מה שיש בידו למחות יעשה ולגדור פרצות ישראל ולמנוע בנות ישראל הכשרות מלצאת בפאה נכרית, השומע ישמע והחדל יחדל ואנחנו נקיים, והעובר חטאו ישא.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יחיאל מיכל היבנר זצ''ל בעל שו''ת משכנות הרועים. הגאון ר' יחיאל מיכל היבנר זצ"ל בעל שו"ת משכנות הרועים.

וודאי אין משם שום היתר ועל זה נאמר "כי ישרים דרכי השם, וצדקים ילכו בם" וכו'
פרטים נוספים 0
הגאון ר' נח חיים צבי זצ''ל בעל עצי ארזים. הגאון ר' נח חיים צבי זצ"ל בעל עצי ארזים.

פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפאה נכרית והמורים היתר חדשים מקרוב עתידים ליתן את הדין
פרטים נוספים 0
רבי חיים אלעזר שפירא האדמור ממונקאטש זצ''ל - נימוקי אורח חיים רבי חיים אלעזר שפירא האדמור ממונקאטש זצ"ל - נימוקי אורח חיים

בעוונותינו הרבים רבים מרבני האחרונים בעצמם היינו הם ונשותיהם ובנותיהם לא נזהרו בזה כלל, על כן הא לצחוק מכאיב בעיני העם הזהרת תקנתם ועל ידי זה גם בנותיהם בשערות עצמן הקלו להם ועוד, עד שיצאו מהנהגת דת יהודית רחמנא ליצלן, השם יצילנו.
פרטים נוספים 0
האדמו''ר ממונקאטש - ר' צבי הירש שפירא זצ''ל בעל דרכי תשובה. האדמו"ר ממונקאטש - ר' צבי הירש שפירא זצ"ל בעל דרכי תשובה.
פרטים נוספים 0
הרב יוסף חיים זוננפלד זצ''ל רבה של ירושלים. הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל רבה של ירושלים.

בתשובות האחרונים מדובר על זה באריכות ולדעתי אסור בפשיטות מפני מראית העין
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב עמדין  - שאילת יעב''ץ הגאון רבי יעקב עמדין - שאילת יעב"ץ

אסר חבישת פאה ברה"ר והתיר רק פאה היוצאת חוץ למטפחת
פרטים נוספים 0
הגאון ר' שלום מרדכי הכהן זצ''ל - דעת תורה הגאון ר' שלום מרדכי הכהן זצ"ל - דעת תורה

רובם מסכימים לאסור פאה נכרית
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יעקב וויל זצ''ל נכד הקרבן נתנאל. הגאון ר' יעקב וויל זצ"ל נכד הקרבן נתנאל.

המתפרצות בעם לשאת פאה נכרית ומראות את עצמן כאילו הן מבנות שיער ללכת בהם בשוק, או לבית הכנסת וכדומה, איסור גמור הוא מדינא, ◄ובבית ובחצר ג"כ נאמר עליהן ופורץ גדר ישכנו נחש
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים הלברשטאם זצ''ל האדמו''ר מצאנז בעל שו''ת דברי חיים. הגאון ר' חיים הלברשטאם זצ"ל האדמו"ר מצאנז בעל שו"ת דברי חיים.

אפילו אין הגוים כעת הולכים כן אסור מצד קבלת חכמים שהאומות הראשונים עשו כן לחק ואסור לישראל לילך בדרכיהם
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יהודה אסאד זצ''ל בעל שו''ת יהודה יעלה. הגאון ר' יהודה אסאד זצ"ל בעל שו"ת יהודה יעלה.

והיותר נראה לאסור ולגזור תחילתן משום סופן דהא חזינן מה עלתה בידן עי"ז גם עד היום באו מזה הנשים לילך בפריעת הראש בשערות עצמם שלהם והדברים עתיקים
פרטים נוספים 0
הגאון נר' צבי הירש חיות בעל מהרץ חיות. הגאון נר' צבי הירש חיות בעל מהרץ חיות.

החמיר מאוד בפאה נכרית ולא ערב ליבו להתיר אף בפאה נכרית שחוץ לצמתן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' וואלף המבורג זצ''ל בעל שער הזקנים. הגאון ר' וואלף המבורג זצ"ל בעל שער הזקנים.

הבין שהיתר הפאה אינו אלא בחצר, ובימינו שהנשים יוצאות הרבה לרה"ר, אסור אף בחצר כי אינה יכולה להזהר
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משולם זלמן הכהן (מהרז''ך) זצ''ל מח''ס נחלת אבות הגאון ר' משולם זלמן הכהן (מהרז"ך) זצ"ל מח"ס נחלת אבות
פרטים נוספים 0
הגאון רבי דוד קורינאלדי בעל בית דוד. הגאון רבי דוד קורינאלדי בעל בית דוד.

אין צורך לאשה להראות עצמה בעלת שיער
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אברהם דוד הורוויץ זצ''ל בעל שו''ת קנין תורה בהלכה. הגאון ר' אברהם דוד הורוויץ זצ"ל בעל שו"ת קנין תורה בהלכה.

ואם נבוא לחשוב כל האוסרין לצאת בפאה נכרית בלא כיסוי, לא יכיל הגליון, ובעוונותינו הרבים כמעט נשכח העניין מרוב העולם...
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אריה פריינד זצ''ל גאב''ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע הגאון ר' אריה פריינד זצ"ל גאב"ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע

כתב שרוב הפוסקים אסרו פאה נכרית ואף השלטי הגיבורים ודעימיה לא התירו אלא בחצר וח"ו לומר דמנהג ישראל הוא
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה יהושע לנדא הגאון ר' משה יהושע לנדא דת משה ויהודית

ובוודאי אילו ידעו חומר הדבר שאינו פרומקייט ומדריגה, רק דין גמור ופשוט כמבואר בספר הזה, בוודאי שהיו עושין כל ההשתדלות למנוע מזה,
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אלעזר זצ''ל בעל שמן רוקח. הגאון ר' אלעזר זצ"ל בעל שמן רוקח.

כתב שפאה נכרית הוא מדרכי הפריצות
פרטים נוספים 0
רבי הלל ליכטנשטיין זצ''ל מח''ס שירי משכיל, אבקת רוכל, מקרי דרדקי רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל מח"ס שירי משכיל, אבקת רוכל, מקרי דרדקי

לכסות כל הראש בפאה נכרית, וזה אסור מדינא, וכל הפוסקים מודים בזה משום שנראית כהולכת פרועת ראש
פרטים נוספים 0
הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל בעל לב העברי. הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל בעל לב העברי.

אף המתירין לא התירו אלא פאה נכרית דוקא על הפנים שלא כנגד שערות הראש, אבל במקום שערות הראש גם הם מודים לאיסור
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יקותיאל יהודה טיטלבוים - הייטב לב. הגאון ר' יקותיאל יהודה טיטלבוים - הייטב לב.

יש מהן שהולכים בפאה נכרית שגם זה אסור כמו שכתב בספר באר שבע וגם עוברים על לאו ובחוקותיהם לא תלכו כמבואר בפוסקים ובתשובות אחרונים ובניהם יתהפכו לרע
פרטים נוספים 0
הגאון ר' שלמה אליעזר אלפנדרי זצ''ל בעל שו''ת הסבא קדישא הגאון ר' שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל בעל שו"ת הסבא קדישא

ולכן מפני פחד השם והדר גאונו דברתי על לב כמה מיראי השם ותופשי התורה לומר להם דהעיקרא דמילתא בפאה נכרית אין להתיר
פרטים נוספים 0

  דף ראשון   דף קודם
1 2
   

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית